Tietosuojaseloste 23.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

2 Yhteyshenkilö

3 Rekisterin nimi

Asiakas‐ ja yhteistyökumppanirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerääminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen, asiakas‐ tai yhteistyösuhteeseen, tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa sovittujen toimeksiantojen mukaisesti, toimeksiantoon sisältyvien tehtävien ja velvoitteiden hoitamiseksi,
yhteydenpitoon, tiedottamiseen, ja toiminnan kehittämiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), syntymäaika, henkilötunnus, Y‐tunnus, koulutus, asema organisaatiossa, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliset sopimussisällöt, ja toimeksiantoihin liittyvät viestit, kommentit, suunnitteluaineistot, suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet.

6 Säännönmukaiset tiedonlähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, verkko‐ ja sähköisten palveluiden kautta, kolmansien tahojen tarjoamista palveluista, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta. Toimeksiantoihin sisältyvissä tarkoituksissa, mm. viranomaislupahakemusten tekemisen yhteydessä, henkilötietoja kirjataan sähköisiin tai paperisiin asiakirjoihin viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Rakennushankkeissa
käytettäviin suunnitelma‐asiakirjoihin kirjataan tapauskohtaisesti yhteystietoja erikseen sovitulla tavalla.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.

Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän henkilöstön tietokoneilla, mobiililaitteilla, tallentimilla ja ulkopuolisilla palvelimilla.

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista viranomaisille
tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet